Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti IDEKON s. r. o.

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti IDEKON s. r. o.

Vážení používatelia GAPP,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na vás – používateľov GAPP. Ich účelom je poskytnúť vám informácie o tom, kto sme a prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom sú vaše osobné údaje spracúvané a komu ich poskytujeme, ako aj aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi.

Pri poskytovaní našich služieb rešpektujeme vaše súkromie a vaše osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Team GAPP

 

Obsah Zásad spracovania osobných údajov:

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje
 2. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme
 3. Prečo spracúvame vaše osobné údaje
 4. Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov
 5. Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme
 6. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovať
 7. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 8. Ako nás môžete kontaktovať

Kto spracúva vaše osobné údaje

Sme spoločnosť IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 731 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142064/B a sme prevádzkovateľom webovej stánky GAPP slúžiacej na priame prepojenie vás ako uchádzača o zamestnanie a zamestnávateľa hľadajúceho vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb.

Na základe Nariadenia a Zákona máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme sú osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri vašej registrácií do GAPP za účelom využívania našich služieb.

Ide o údaje, ktoré ste vyplnili v rámci registračného formulára, resp. neskôr ste doplnili pri aktualizovaní vášho profilu v GAPP. Ide o osobné údaje ako sú vaše meno a priezvisko, rok narodenia, fotografia, telefonický kontakt, emailová adresa, očakávaný plat, dĺžka praxe, forma spolupráce, lokalita práce a pracovná pozícia.    

Ďalšie údaje, ktoré o vás zhromažďujeme sú údaje obsahujúce hodnotenie, či ste sa po dohode so zamestnávateľom zúčastnili osobného pohovoru a skúšky, prípadne informáciu, či ste o danú pracovnú ponuku po oslovení zamestnávateľom mali alebo nemali záujem.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame na vymedzené účely, ktorých bližšie vymedzenie a špecifikáciu uvádzame nižšie.

Je to nevyhnutné na využívanie služieb GAPP

Poskytnutie vašich osobných údajov a úspešné dokončenie registrácie je nevyhnutné pre riadne využívanie GAPP, nakoľko na tomto základe si môžete vytvoriť váš profil v GAPP, ktorý následne využívate  za účelom získania zamestnania v oblasti gastronomických služieb. Na základe vášho profilu, ktorý obsahuje vaše osobné údaje vás prepojíme so zamestnávateľom, ktorý vás následne kontaktuje so zodpovedajúcimi pracovnými ponukami.

Osobitné právne predpisy

Právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov.

Zlepšovanie našich služieb

Na základe vašich podnetov alebo našich zistení sa snažíme neustále zlepšovať fungovanie GAPP. Ide napríklad o situácie kedy odstraňujeme problémy, nedostatky, či akékoľvek technické chyby, ktoré sa objavia pri prevádzkovaní GAPP. Rovnako ide napríklad o situácie kedy sa na základe vami poskytnutých informácií snažíme inovovať naše služby alebo skvalitniť fungovanie GAPP, či zvýšiť vašu ochranu, prípadne situácie kedy nám vami poskytnuté informácie pomáhajú pri vývoji nových služieb.

Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov

V zmysle Nariadenia a Zákona je možné spracovať vaše osobné údaje ako dotknutej osoby na niektorom z  právnych základov, ktoré tieto právne predpisu predpokladajú.

Primárnym právnym základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov nám udeľujete ako prevádzkovateľovi pri registrácií do GAPP, a to zaškrtnutím políčka Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Medzi ďalšie právne základy na základe ktorých môžeme spracovať vaše osobné údaje patrí plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov.

Komu vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme

Z nášho postavenia prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia a Zákona vyplýva, že naša spoločnosť vymedzuje účely spracovania osobných údajov.

Základným účelom spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním GAPP je prepojenie vás ako uchádzača o zamestnanie a zamestnávateľa hľadajúceho vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb.

Vo vzťahu k uvedenému účelu spracovania sú vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované zamestnávateľom vo forme umožnenia prístupu k vytvorenej databáze. Uvedené sa realizuje na základe vášho súhlasu.

Súhlas s poskytnutím a sprístupnením vašich osobných údajov nám udeľujete ako prevádzkovateľovi pri registrácií do GAPP, a to zaškrtnutím políčka Súhlasím, aby ma gastroprevádzky kontaktovali emailom, telefonicky alebo SMS s pracovnými ponukami. Tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Vo vzťahu k uvedenému súhlasu platí, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov spolupracuje s gastroprevádzkami, ktoré majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, resp. tretích strán.

V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované aj ďalším subjektom, a to či už v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

V každom prípade ako prevádzkovateľ vždy chránime vaše osobné údaje a dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.

Zoznam príjemcov osobných údajov:

 • Sinch, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sweden 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Okruhy príjemcov:

Spoločnosti poskytujúce programátorské služby a technickú podporu, resp. spoločnosti zabezpečujúce fungovanie GAPP

Zamestnávatelia – fyzické alebo právnické osoby hľadajúce vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb prostredníctvom GAPP, ktorým sa umožní prístup k vašim osobným údajom na základe zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou

Osoby, ktorým sme povinní poskytnúť vaše údaje na základe zákona (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, súdy, orgány činné v trestnom konaní,..)

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje spracovať

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami, a teda ich neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ ide o využívanie služieb GAPP na základe vami udeleného súhlasu vaše osobné údaje spracúvame počas celej doby keď využívate služby GAPP. V prípade, ak služby  GAPP nevyužívate po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do GAPP, budete požiadaný o potvrdenie, či trvá váš záujem na využívaní GAPP. Ak nebudete na výzvu reagovať, prípadne sa vyjadríte negatívne, váš profil v GAPP bude zrušený a vaše osobné údaje vymazané.

V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zákonných povinností, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Vo vzťahu spracovaniu vašich osobných údajov máte na základe Nariadenia a Zákona viaceré práva, ktoré vám umožňujú ochranu vašich práv.

Právo na prístup k osobným údajom

Na základe tohto práva ste oprávnený požadovať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak o vás spracúvame osobné údaje máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

 • prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov);
 • aké osobné údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov);
 • komu môžu alebo budú vaše osobné údaje poskytnuté, či sprístupnené (identifikácia príjemcov alebo okruhu príjemcov);
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje (doba uchovávania osobných údajov);
 • že máte právo od nás požadovať opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie či obmedzenie ich spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov;
 • že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane vašich osobných údajov podľa Zákona alebo právo podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov;
 • z akého zdroja pochádzajú vaše osobné informácie v prípade, ak ste nám ich neposkytli priamo vy;
 • či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona (a to najmä informácie o postupe, ktorý je použitý, či význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov);
 • či sú poskytnuté primerané záruky týkajúce sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Vaše právo na prístup znamená, že môžete získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame (poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov), avšak v prípade ak budete opakovane žiadať o poskytnutie osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak spracúvame o vás nesprávne osobné údaje, tak máte právo na ich opravu. Na základe uvedeného práva ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Rovnako máte tiež právo na to, aby boli vaše neúplné osobné údaje doplnené.

Právo na výmaz osobných údajov

Ide o tzv. právo na zabudnutie. Podstata tohto práva spočíva v tom, že môžete žiadať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je súčasne splnený aspoň niektorý z nasledovných dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali;
 • vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, ktorý ste odvolali, pričom neexistuje iný právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov;
 • namietate spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, pričom neprevažujú žiadne oprávnené dôvody v prospech spracovania vašich osobných údajov;
 • vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu, že je to nevyhnutné pre splnenie povinnosti podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie;
 • vaše osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona.

Vašej žiadosti na výmaz osobných údajov sa však nemusí vyhovieť vzhľadom na konkrétne okolnosti situácie, ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na:

 • splnenie zákonnej povinnosti;
 • uplatnenie nášho právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Podstata tohto práva spočíva v tom, že nás môžete žiadať, aby bolo obmedzené spracovanie vašich osobných údajov, v prípade ak

 • počas obdobia v rámci ktorého vykonávame overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete ich správnosť;
 • dôjde k nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov a vy budete žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • my už nepotrebujeme vaše osobné údaje na žiaden z účelov spracovania, prípadne ich vy potrebujete na preukázanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov;
 • namietate spracovanie vašich osobných údajov a to až do času overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, tak máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli k inému prevádzkovateľovi.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tak máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám neúčinné.

Právo namietať

V prípade, ak máte na spracovanie vašich osobných údajov dôvody, ktorý sa týkajú vašej situácie dôvody, pričom právnym základom pre spracúvanie je náš oprávnený záujem, tak máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese ahoj@gapp.sk alebo poštou na adrese IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Ak s našou odpoveďou alebo vybavením vašej sťažnosti nebudete spokojní, môžete sa sťažovať na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na oficiálnom webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.