Podmienky používania.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 731 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142064/B (ďalej len „Prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom webovej stánky slúžiacej na priame prepojenie Záujemcu ako uchádzača o zamestnanie a Klienta ako zamestnávateľa hľadajúceho vhodného záujemcu o prácu v oblasti gastronomických služieb (ďalej len „GAPP”).

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a všetkých osôb vrátane Záujemcu a Klienta pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť každého zmluvného vzťahu v rámci spolupráce s Prevádzkovateľom vo vzťahu ku GAPP a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa.

 3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Definície

 1. Pojmy definované v týchto VOP majú rovnaký význam v každom zmluvnom vzťahu medzi Prevádzkovateľom a inou osobou v súvislosti s akýmkoľvek využívaním alebo používaním GAPP, prípadne v akýchkoľvek iných dokumentoch, ktoré súvisia s poskytovaním alebo využívaním Služieb Prevádzkovateľa, ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté inak.

 2. Pre účely týchto VOP vrátane akéhokoľvek vzniku, zmeny a zániku právnych vzťahov, ktoré s nimi súvisia sa nasledovné pojmy interpretujú spôsobom:

  1. Cenník je zoznam obsahujúci ceny, ktoré Prevádzkovateľ účtuje Klientovi za jednotlivé kategórie služieb poskytnuté prostredníctvom GAPP.
  2. Databáza je databázou obsahujúcou Údaje o záujemcovi na účely prepojenia Záujemcu s Klientom.
  3. Hodnotenie je hodnotenie Záujemcu Klientom pozostávajúce z hodnotenia, či sa Záujemca po dohode zúčastnil osobného pohovoru, ako aj hodnotenia, či sa Záujemca po dohode zúčastnil skúšky u Klienta. Hodnotenie sa realizuje priamo v GAPP formou udelenia piktogramu zelenej farby v prípade účasti alebo červenej farby v prípade neúčasti. Za hodnotenie sa taktiež považuje aj uvedenie skutočnosti o tom, že sa Klient a Záujemca po kontaktovaní Klientom nedohodli na osobnom pohovore, resp. skúške, nakoľko Záujemca nemal záujem. Takéto hodnotenie bude Klient realizovať v GAPP formou udelenia neutrálneho piktogramu.
  4. Hromadná SMS je kategória Služby, ktorá umožňuje Klientovi hromadne kontaktovať všetkých alebo niektorých Záujemcov v Databáze vybraných podľa ním zvoleného kľúča/filtra prostredníctvom SMS v rozsahu od Klientom zvoleného programu v rámci kategórie Služby kredit hromadná SMS.
  5. Konto je konto Klienta, ktoré si vytvorí registráciou v GAPP.
  6. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby GAPP.
  7. Profil je profil Záujemcu, ktorý si vytvorí registráciou v GAPP alebo na základe individuálnej požiadavky adresovanej Prevádzkovateľovi.
  8. Služby sú akékoľvek služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ Klientom a Záujemcom predovšetkým prostredníctvom GAPP. Vo vzťahu ku Klientovi ide najmä, avšak nie výlučne, o služby rozdelené do dvoch základných kategórií: (i) mesačný paušál za prístup do GAPP a (ii) kredit hromadná SMS podľa zvoleného programu. Služba kredit hromadná SMS je podmienená Službou mesačný paušál za prístup do GAPP.
  9. Záujemca je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované GAPP.
  10. Údaje o záujemcovi sú údaje, ktoré poskytne Záujemca na účely využívania GAPP. Ide najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, fotografia, telefonický kontakt, emailová adresa, očakávaný plat, dĺžka praxe, forma spolupráce, lokalita práce a pracovná pozícia.
  11. Údaje o klientovi sú údaje, ktoré poskytne Klient na účely využívania GAPP. Ide najmä o tieto údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, názov prevádzky alebo názvy prevádzok, kontaktná osoba a jej funkcia, telefonicky kontakt a emailová adresa.
  12. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítača, tabletu, mobilného telefónu atď.) Klienta a Záujemcu počas používania GAPP. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť zariadení na ktorých sa GAPP používa, avšak Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale používajú sa na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve GAPP. Informácie, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú: (typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia).
  13. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
  14. Zákon je Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služby poskytované Klientovi 

 1. Prevádzkovateľ umožní Klientovi registráciu, ktorá je nevyhnutná pre riadne využívanie GAPP a samotný prístup k Databáze.

  Klient sa registruje uvedením prihlasovacieho mena, hesla a vyplnením Údajov o klientovi. Po zaregistrovaní Prevádzkovateľ umožní Klientovi prostredníctvom GAPP prístup k Databáze Záujemcov v rozsahu podľa zvolenej a riadne zaplatenej kategórie Služby, resp. zvoleného programu v rámci Služby kredit hromadná SMS. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Klientovi prístup k Databáze Záujemcov podľa predchádzajúcej vety, len v prípade, ak Klient plne uhradil sumu za zvolený program v zmysle platného Cenníka Prevádzkovateľa, inak je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek obmedziť prístup ku GAPP.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od zvolenej kategórie Služby, prípadne od zvoleného programu v rámci Služby kredit hromadná SMS, využívať prístup k Databáze len na účely vyhľadania vhodného Záujemcu s cieľom jeho zamestnania. V prípade, ak Klient zmení obsah predvolenej Hromadnej SMS, tak Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za zmenený obsah, pričom si zároveň vyhradzuje právo obmedziť využívanie Hromadnej SMS Klientom, ak dôjde k akémukoľvek jej zneužitiu, resp. zadávaniu nevhodného obsahu. Klient rovnako berie na vedomie, že Záujemca môže požiadať o zrušenie zasielania Hromadnej SMS na základe čoho nebude možné Záujemcovi zasielať Hromadnú SMS.

 2. Klient je povinný za účelom riadneho využívania GAPP poskytnúť objektívne hodnotenie Záujemcu.

  Hodnotenie Záujemcu je Klient povinný vždy poskytnúť bezodkladne. V prípade, ak Klient v rámci Služby mesačný paušál za prístup do GAPP neposkytne Hodnotenie 12 Záujemcom, t. j. má v GAPP 12 a viac neohodnotených Záujemcov, tak sa mu prestanú v GAPP zobrazovať noví Záujemcovia, a to do až času kým neposkytne Hodnotenie. Vo vzťahu k neohodnoteným Záujemcom, platí, že Klientovi sa zobrazí jeden nový Záujemca po tom ako poskytne Hodnotenia jedného neohodnoteného Záujemcu. Klient je taktiež povinný poskytnúť Hodnotenie bezodkladne v závislosti od vzniknutej situácie, najmä po dohode s Prevádzkovateľom, a to v dohodnutom čase. Klient je povinný poskytnúť Hodnotenie vždy objektívne a nestranne, pričom sa zaväzuje, že poskytnuté Hodnotenie bude zodpovedať skutočnosti. Prevádzkovateľ si na účely pravdivosti poskytnutého Hodnotenia vyhradzuje právo verifikovať skutočnosti a informácie poskytnuté Klientom a rovnako si vyhradzuje právo zmeny poskytnutého Hodnotenia v prípade zistenia nesprávneho alebo zavádzajúceho Hodnotenia Klientom.

 1. Klient sa zaväzuje využívať prístup k Databáze Záujemcov výlučne len na účely vyhľadávania vhodného zamestnanca pre svoje potreby a v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za konanie Klienta, ktorým Klient vo vzťahu k využívaniu Databázy Záujemcov poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov, obmedziť alebo odmietnuť Klientovi prístup do Databázy Záujemcov. 

Služby poskytované Záujemcom

 1. Prevádzkovateľ umožní Záujemcovi bezplatnú registráciu v GAPP, ktorá je nevyhnutná pre jej riadne využívanie.

  Záujemca sa registruje uvedením prihlasovacieho mena, hesla a vyplnením Údajov o záujemcovi alebo na základe individuálnej požiadavky adresovanej Prevádzkovateľovi o zaradenie a vytvorenie Profilu v GAPP.Záujemca môže po registrácií doplniť svoj Profil o svoju fotografiu, ktorá bude pravdivo zodpovedať jeho aktuálnemu výzoru. V prípade doplnenia Profilu o fotografiu, ktorá zjavne nezobrazuje Záujemcu alebo sa dodatočne zistí, že nejde o Záujemcu, má Prevádzkovateľ právo zrušiť Profil Záujemcu.

  Záujemca môže sám kedykoľvek zrušiť svoj Profil priamo v GAPP alebo zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoj Profil.

 1. Prevádzkovateľ po registrácii a úspešnom vytvorení Profilu umožní Záujemcovi využívať GAPP za účelom získania zamestnania v oblasti gastronomických služieb, a to jeho prepojením s Klientom.

 2. Medzi Služby pre Záujemcu patrí najmä:

  1. Byť kontaktovaný Klientom na základe svojho Profilu so zodpovedajúcimi pracovnými ponukami, a to na Záujemcom uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo;

  2. Byť objektívne hodnotený vo vzťahu k svojej účasti na dohodnutom pohovore a skúške. Záujemca má právo písomne kontaktovať Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu hodnotenia v prípade, ak je Klientom poskytnuté hodnotenie objektívne nepravdivé;

  3. Dostávať od Klienta ponuky na osobný pohovor a skúšku formou SMS. Klient môže Záujemcu kontaktovať na základe hromadne zasielaných SMS. Záujemca môže kedykoľvek zrušiť odber hromadných SMS, a to priamo v GAPP alebo zaslaním emailu, prípadne SMS Prevádzkovateľovi.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Profil tak, aby bol v súlade s jeho postupmi a riadnym využívaním GAPP. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať Profil z Databázy, ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné a nepravdivé informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s účelom GAPP (napr. politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.). O takomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu vhodným spôsobom. 

Ochrana Osobných údajov

Osobné údaje v Databáze

 1. Riadne využívanie GAPP Záujemcom znamená byť zahrnutý do Databázy.

 2. Údaje o Záujemcovi (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) obsiahnuté v Databáze sú podľa Nariadenia a Zákona považované za osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“). Na základe uvedeného tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby.

  Dotknutá osoba súčasne spolu s registráciou vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas spoločnosti IDEKON s. r. o., so sídlom Tomášiková 31, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 731 367, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 142064/B, na spracovanie svojich Osobných údajov.

 1. Účelom spracovania Osobných údajov je zabezpečiť priame prepojenie Záujemcov ako uchádzačov o zamestnanie s Klientom ako potencionálnym zamestnávateľom v oblasti gastronomických služieb prostredníctvom GAPP. S poukazom na uvedený účel je spoločnosť IDEKON s. r. o., na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, oprávnená Osobné údaje sprístupniť, resp. poskytnúť, svojím Klientom.

 2. Účelom spracúvania Osobných údajov pre Klienta je prepojiť Záujemcu s Klientom, a tak umožniť Klientovi priamo nájsť vhodného uchádzača o prácu v jeho spoločnosti, podniku alebo prevádzke a umožniť Záujemcovi nájsť si vhodnú prácu. S poukazom na uvedené platí, že Klient nie je oprávnený využívať Osobné údaje získané prostredníctvom GAPP na iné účely.

 3. Osobné údaje sú spracúvané a sprístupnené Klientom v rámci webovej stránky GAPP dňom udelenia súhlasu na spracovanie Osobných údajov. Doba spracovania a sprístupnenia je doba počas, ktorej Záujemca aktívne využíva akékoľvek Služby. V prípade, ak Služby neboli Záujemcom využívané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do GAPP, bude Záujemca požiadaný o potvrdenie, či trvá jeho záujem na využívaní GAPP. Ak Záujemca nebude na výzvu reagovať jeho Profil bude zrušený a Osobné údaje vymazané, pokiaľ uvedené Osobné údaje nebude potrebné uchovávať zo zákonných dôvodov.

 4. Sprístupnenie Osobných údajov v Databáze prostredníctvom GAPP je možné kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby, pričom Osobné údaje a rovnako Profil Záujemcu budú vymazané.

 5. Osobné údaje v Databáze zahŕňajú tieto osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, fotografia, telefonicky kontakt, emailová adresa, očakávaný plat, dĺžka praxe, forma spolupráce (druh spolupráce), lokalita práce a pracovná pozícia. Uvedenie ďalších údajov v Databáze je na výlučnom rozhodnutí dotknutej osoby, pričom spoločnosť IDEKON s. r. o. žiadnym spôsobom nepožaduje uvedenie osobných údajov, ktoré patria do kategórie osobitných údajov v zmysle v článku 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

 6. V zmysle Nariadenia a Zákona pri využívaní GAPP  má spoločnosť IDEKON s. r. o., ako aj Klient postavenie Prevádzkovateľa, nakoľko obaja konajú vo vzťahu k dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Predmetnou skutočnosťou však nie je dotknuté právo Záujemcu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a/alebo voči každému prevádzkovateľovi.

 7. V zmysle článku 13 Nariadenia a § 19 Zákona poskytne spoločnosť IDEKON s. r. o. informácie dotknutým osobám na svojej webovej stránke. V zmysle článku 14 Nariadenia a § 20 Zákona je Klient po získaní Osobných údajov plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči každej dotknutej osobe samostatne. 

Zmluvný vzťah s Klientom

 1. Na riadne využívanie Služieb Prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia Klienta v GAPP a následné uhradenie plnej sumy za zvolenú kategóriu Služby, prípadne zvolený program v rámci Služby kredit hromadná SMS.

  Registráciou si Klient vytvorí Konto v GAPP, ktoré bude chránené prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať prihlasovacie meno a heslo tretím osobám.

  Po úspešnej registrácií bude Klientovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený e-mail obsahujúci platný Cenník s aktuálnymi cenami za jednotlivé Služby.

  Následne bude Klient kontaktovaný za účelom zistenia Služby o ktorú má záujem. Po zistení zvolenej Služby Prevádzkovateľ potvrdí objednávku vybranej Služby a vystaví faktúru, ktorú zašle Klientovi e-mailom.

 1. Klient objednaním Služby u Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov, ktoré sú uvedené v jeho Konte v GAPP alebo potrebné v súvislosti s poskytovaním Služieb Prevádzkovateľa.

 2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Klientom vzniká potvrdením objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby Prevádzkovateľom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej a zaplatenej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.

 3. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná a môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

 4. Ak sa Prevádzkovateľ a Klient nedohodnú výslovne inak, je možné pred uplynutím doby platnosti zmluvy podľa bodu 3 tohto odseku, zmluvu ukončiť:

   1. písomnou dohodou;

   2. odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak Klient podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

     • akékoľvek zneužitie Údajov o Záujemcoch na iný ako dohodnutý účel vrátane hromadného rozosielania SMS bez vedomia Prevádzkovateľa alebo poskytovania získaných Údajov o záujemcoch tretím osobám,

     • konanie Klienta, ktoré je v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a to najmä, ak konanie zo strany Klienta môže podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa ohroziť a/alebo poškodiť jeho dobré meno alebo ohroziť a/alebo poškodiť poskytovanie Služieb Prevádzkovateľa,

     • nezaplatenie za Služby po dobu dlhšiu ako 10 dní,

     • poskytnutie prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe na účely jej prístupu do Konta Klienta,

     • využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Databázy Prevádzkovateľa).

 1. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje Klientovi na ním uvedenú adresu pri registrácii jeho Konta.

  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia Klientovi. Odstúpenie sa považuje za riadne doručené v deň jeho doručenia, ak bolo odstúpenie doručené osobne, kuriérskou službou alebo poštou. Ak Klient odmietne odstúpenie prevziať, tak dňom odmietnutia prevzatia odstúpenia, alebo ak Klient odstúpenie neprevezme, dňom ktorým márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si odstúpenia.

Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Ceny za Služby poskytované Prevádzkovateľom sú rozdelené do dvoch základných kategórií: (i) mesačný paušál za prístup do GAPP a (ii) kredit hromadná SMS podľa zvoleného programu.

  Výška konkrétnej ceny za zvolenú kategóriu Služby, prípadne zvolený program v rámci Služby kredit hromadná SMS, je určená podľa platného Cenníka zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa v deň objednania Služby.

 1. Faktúra ako daňový doklad bude Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená spolu s potvrdením objednávky Klientovi. Faktúra bude vystavená spravidla na celé obdobie, na ktoré si Klient objednal využívanie Služieb. Doba splatnosti faktúry je 7 dní odo dňa jej vystavenia, ak nie je medzi Klientom a Prevádzkovateľom dohodnuté inak.
 2. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

 3. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy pred skončením dohodnutej doby trvania (v závislosti od doby po ktorú si Klient zaplatil mesačný paušál za prístup do GAPP), tak Klientovi nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej ceny. Rovnako Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za nevyčerpanie a/alebo neúplne vyčerpanie Služby Klientom, a to napríklad vo forme nespotrebovaného kreditu v rámci Služby kredit hromadná SMS.

 4. Akékoľvek námietky voči vystavenej faktúre, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 5 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 5. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry, najmä ak Prevádzkovateľ umožní Klientovi využívať jeho Služby pred zaplatením faktúry (napríklad, ak si Klient telefonicky, emailom alebo písomne objedná predĺženie Služby s tým, že následne riadne nezaplatí), je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zároveň je Prevádzkovateľ oprávnený ihneď pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.

 6. V prípade omeškania Klienta so zaplatením Ceny za Služby je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku postúpiť, pričom náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú stránku poskytovaných Služieb prostredníctvom GAPP, najmä za gramatickú správnosť, či pravdivosť a úplnosť Údajov o záujemcovi a Údajov o klientovi.

  Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb v súvislosti s využívaním GAPP, prípadne získaním Údajov o záujemcovi alebo Údajov o klientovi prostredníctvom GAPP, zodpovedá výlučne Klient alebo Záujemca, prípadne tretia osoba, ktorá podvodne získala prístup do GAPP alebo k Údajom o záujemcovi či Údajom o klientovi.

 1. Klient je povinný chrániť Údaje o záujemcovi a je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo akýmkoľvek spôsobom zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že Databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze.

 2. Klient sa zaväzuje, že v prípade, ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vo vzťahu k Databáze vznesené akékoľvek nároky, tak tieto nároky uspokojí a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.

 3. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného Záujemcu prostredníctvom GAPP, prípadne jeho následné zotrvanie v pracovnom či obdobnom pomere, alebo za akékoľvek nároky, ktoré vzniknú Klientovi vo vzťahu k Záujemcovi.

 4. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá Záujemcovi za nájdenie vhodného pracovného miesta či pracovnej príležitosti, prípadne uzatvorenie alebo trvanie pracovného či obdobného pomeru, alebo za akékoľvek nároky, ktoré vzniknú Záujemcovi vo vzťahu ku Klientovi.

 5. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré môžu vzniknúť využívaním GAPP, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

 6. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry alebo porušenia týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa nevznikne Klientovi nárok na náhradu škody. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 7. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. V prípade, ak vznikne chyba počas využívania GAPP Klientom (ďalej len „chyba“), tak je Klient oprávnený túto chybu reklamovať.

 2. Chybou sa najmä rozumie nefunkčnosť GAPP, resp. jej funkcionalít, a to po dobu dlhšiu ako 48 hodín v priebehu štyroch dní. Za chybu na strane Prevádzkovateľa sa nepovažuje, ak Klient nemôže využívať Služby v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

 3. Klient je povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 24 hodín od času, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

 4. Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu chyby e-mailom na adresu ahoj@gapp.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 908 832 036, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje Klienta informovať o výsledku vybavenia reklamácie v lehote 14 dní od kedy sa o jej uplatnení dozvedel. 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje formou zverejnenia zmien na webovej stránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

 2. Akékoľvek vzťahy neupravené v zmluve a / alebo v týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú odchylné od VOP, majú prednosť pred týmito VOP, avšak pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v Zmluve.

 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 10. apríla 2020.